Arteveldehogeschool
Hoogpoort 15 - 9000 Gent
Tel.: 09 234 90 00 - Fax: 09 234 90 01
Email: info@arteveldehs.be - Website: www.arteveldehs.be
ICT780/6803/1920/1/40
Studiegids

ICT

780/6803/1920/1/40
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Gewicht: 4,00

Omschrijving volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Totale studietijd: 116,00 uren
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Docenten: Claes Jan, De Clercq Isabelle, De Schryver Michael, Heyndrickx Geert, Saelens Cedric, Vanlerberghe Filip, Verstraeten Ellen
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2

Leerresultaten en -doelen (lijst)

CodeOmschrijvingNiveauCategorie
BEM/0300De bachelor BEM verzamelt, analyseert, interpreteert en evalueert autonoom wetenschappelijke en contextgebonden kwantitatieve en kwalitatieve data en kan hierover professioneel rapporteren en aanbevelingen formuleren en toont hierbij een kritische onderzoekende houding.Leerdoel ElementairBS
BEM/0400De bachelor BEM handelt ondernemend, werkt zelfstandig, planmatig en nauwkeurig en is oplossingsgericht, creatief en innovatief om contextgebonden bedrijfs- en organisatieprocessen te optimaliseren.Leerdoel Verdiepend-VerbredendBS
BEM/0600De bachelor BEM maakt efficiënt en effectief gebruik van digitale tools om de algemene werking van bedrijven of organisaties en het eigen professioneel functioneren te ondersteunen.Leerdoel ElementairBS

Omschrijving Doelstellingen

LDE-III De student onderbouwt wat hij schrijft met bronnen en refereert hierbij op de juiste wijze.
LDE-V De student analyseert en licht aangereikte data en gegevens door vanuit een eenzijdige benadering in een eenvoudige situatie.
LDE-I-4 De student ontleedt de opgave en selecteert de relevante gegevens om tot een juist antwoord te komen bij een vraagstuk m.b.t. data-analyse
LDV-I-8- De student lost een probleemstelling m.b.t. data, formules en functionaliteiten in Excel op systematische wijze op via een gepaste oplossingsstrategie
LDV-III De student is stipt, bewaakt deadlines, volgt zijn voortgang en resultaten op en stuurt zijn planning en aanpak bij indien nodig of indien zich onvoorziene omstandigheden voordoen.
LDV-VI De student heeft, ook in stressvolle werkgerelateerde situaties, voldoende draagkracht en copingsvaardigheden om ofwel zijn professioneel handelen positief te handhaven en te leren uit tegenslagen ofwel gepaste ondersteuning te zoeken.
LDE-I De student zoekt, selecteert en beoordeelt kritisch functionaliteiten van relevante digitale tools op bruikbaarheid en efficiëntie in eenvoudige situaties.
LDE-II De student maakt elementair gebruik van digitale tools in het kader van een eenvoudige probleemstelling.
LDE-III De student is zich bewust van gedragsnormen bij gebruik van digitale tools en bij interactie in digitale omgevingen.

Beoordelingscriteria

Omschrijving Inhoud

MS EXCEL (basis + gevorderd):

• Basisbewerkingen
• Formules, adressen en validatie
• De opmaak van het werkblad instellen
• Werkmappen of werkbladen afdrukken
• Grafieken maken
• MS Excel-functies
• Lijsten gebruiken
• Draaitabellen en –grafieken maken
• Wat-als?-vragen

Herhalingsoefeningen


Integratieoefeningen


Geïntegreerde groepsopdracht.


Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst)

Contactonderwijs
Hoor- en werkcolleges24,00 uren
 • Omschrijving: De werkcolleges dienen om de moeilijke aspecten van de leerstof te verduidelijken en deze in te oefenen. Er zal hierbij van de studenten worden verwacht dat ze vooraf in zelfstudie de leerstof grondig doornemen zodat tijdens het college gerichte vragen gesteld kunnen worden en dieper kan worden ingegaan op de leerstof. Via leergesprekken, geleide en individuele oefeningen op de computer, wordt gewerkt op het verder praktisch inoefenen van de mogelijkheden van de toepassingssoftware. De docent zal je coachen en waar nodig bijsturen in je begeleid zelfstandig leren m.b.t. diverse oefeningen en opdrachten die je eerst zelfstandig hebt voorbereid. Als de voorbereiding niet voldoende is gebeurd, kan de toegang tot de les worden ontzegd totdat de voorbereiding is gemaakt.
  Om een dieper inzicht in de leerstof te verwerven en de verschillende aspecten praktisch te kunnen toepassen, wordt er gewerkt rond een aantal geïntegreerde oefeningen. Deze zijn, samen met de moeilijke oefeningen uit het handboek, op examenniveau.
 • Duur: 1 semester
 • Startmoment: 16/09/2019 of 10/02/2020
Toets- en examentijd
Toets- en examentijd2,00 uren
Zelfstudie
Zelfstudie90,00 uren
 • Omschrijving: Er wordt van de studenten verwacht dat ze vooraf in zelfstudie de leerstof en de oefeningen voorbereiden. De studenten oefenen na de les de leerstof in zelfstudie verder in.
 • Duur: 1 semester
 • Startmoment: 16/09/2019 of 10/02/2020

Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst)

Raadpleeg de studiewijzer voor meer details over de onderwijsorganisatie en onderwijswerkvormen in dit olod.

In het kader van blended learning bereidt de student alle lessen en coachingsessies grondig voor. De student studeert de theorie in en maakt zelfstandig de oefeningen. Als de voorbereiding niet voldoende is gebeurd, kan de toegang tot de les worden ontzegd totdat de voorbereiding is gemaakt.

Omschrijving Studiematerialen (lijst)

Boeken
MS Excel 2019Verplicht
 • Auteur: Eddy Van den Broeck - Erik Cuypers
 • Uitgever: De Boeck
 • Editie: juni 2019
 • ISBN-nr: 978-90-306-9353-6
 • Medium: Papier
 • Te koop via de verkoopdienst
 • In voorraad
Uitrustings- en werkmateriaal
CanvasVerplicht
 • Medium: Digitale leeromgeving
 • Niet te koop via de verkoopdienst
 • Niet in voorraad
LaptopVerplicht
 • Code: 6258
 • Niet te koop via de verkoopdienst
 • Niet in voorraad
Studentenlicentie LinkedIn LearningVerplicht
 • Editie: 2020-2021
 • ISBN-nr: 998-00-000-0007-5
 • Medium: Internet
 • Te koop via de verkoopdienst
 • In voorraad
 • Opmerking: De algemene voorwaarden van de studentenlicentie voor Lynda.com/LinkedIn Learning kunnen teruggevonden worden op Mijn Dinar.
  Dit artikel ligt niet in de campusshop. De log-in gegevens van dit artikel worden u toegestuurd binnen de week.

Omschrijving Evaluatie (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
eerste of tweede examenperiode binnen examenroosterSchriftelijk75,00
eerste of tweede examenperiode buiten examenroosterRapporten25,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
derde examenperiode binnen examenroosterSchriftelijk100,00

Omschrijving Evaluatie (tekst)

Raadpleeg de Studiewijzer voor meer details over de evaluatie en andere afspraken in dit olod.

Raadpleeg het opdrachtenbestand voor de instructies i.v.m. de opdracht. Je vindt dit bestand op de elektronische leeromgeving.

Wie de deadline voor het inleveren van een opdracht overschrijdt, verliest het recht om de taak in te leveren en kan dus niet worden gequoteerd. Enkel studenten die gewettigd afwezig zijn, hebben het recht op een nieuwe inleverdatum.

Op basis van een peerassessment kan de groepsscore aangepast worden naar een individuele score.

Correct en verzorgd taalgebruik verhoogt de duidelijkheid van een tekst. Aandacht voor correct taalgebruik kan dus bijdragen aan je slaagkansen. 

De student moet bij het gebruik van de intellectuele eigendom van anderen (teksten, ideeën, illustraties, enz.) STEEDS op CORRECTE wijze refereren aan de bron. Plagiaat wordt door de hogeschool aanzien als een onregelmatigheid” (zie studiecontract). De student dient steeds eigen werk in. Kopiëren en/of refereren naar werkstukken van (oud)studenten is verboden en zal dus steeds tot een nulscore leiden. Zie ook Dinar, Plagiaatpreventie.

Om organisatorische redenen (tijdsverloop) verschilt de evaluatievorm van het olod in de 1ste en 2de examenkans.